Charakterystyka spółek oraz rodzaje spółek i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Etapy rejestracji działalności gospodarczej.
     
spółki osobowe

spółki kapitałowe

indywidualna działalność gospodarcza

spółka cywilna

spółka jawna

spółka partnerska

spółka komandytowa

spółka komandytowo - akcyjna

spółka z o.o.

spółka akcyjna

jak założyć firmę

jak założyć spółkę

koszty uruchomienia działalności


Biuro rachunkowe Katowice


Jak założyć spółkę w Polsce?

Proces rejestracji spółek osobowych i kapitałowych jest podobny. Zaczyna się od wizyty
u notariusza gdzie w przypadku spółek osobowych wspólnicy składają wzory podpisów, natomiast wspólnicy spółek kapitałowych zawierają umowę w formie aktu notarialnego.
Umowa spółek osobowych nie wymaga formy aktu notarialnego.

Dalszy przebieg rejestracji spółek osobowych i kapitałowych jest podobny.

Złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) na urzędowych formularzach, właściwym dla danego rodzaju spółki. Złożenie wniosku do KRS wiąże się
z koniecznością poniesienia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.

Wniosek zawiera dodatkowe załączniki. Np. podczas rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są to:
- umowa spółki,
- lista wspólników,
- oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
- wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu
i prokurentów) poświadczone urzędowo przez notariusza,
- uchwałę wspólników o powołaniu poszczególnych członków organów spółki, jeżeli
o powołaniu nie stanowi umowa spółki.

Wniosek o wpis do KRS sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Wniosek o zarejestrowanie firmy w KRS podlega opłatą:
- za zarejestrowanie spółki w KRS 500 zł,
- ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł.

- urząd statystyczny: uzyskanie nr REGON,
- urząd skarbowy: uzyskanie numeru NIP, zgłoszenie do podatku VAT (opłata 170,00 zł płatna na konto urzędu miasta),
- założenie konta bankowego.

zamknięcie spółki z o.o. Katowice