Charakterystyka spółek oraz rodzaje spółek i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Etapy rejestracji działalności gospodarczej.
     
spółki osobowe

spółki kapitałowe

indywidualna działalność gospodarcza

spółka cywilna

spółka jawna

spółka partnerska

spółka komandytowa

spółka komandytowo - akcyjna

spółka z o.o.

spółka akcyjna

jak założyć firmę

jak założyć spółkę

koszty uruchomienia działalności


Biura Rachunkowe Katowice


Rodzaje spółek osobowych opis i charakterystyka

Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości
i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.
Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę,
za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej
i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.
likwidacja spółki z o.o. Katowice